Pranešame, kad reorganizuojama valstybės įmonė Valstybės turto fondas prijungta
prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Turto banko.

Yra sudarytos VĮ Turto banko ir VĮ Valstybės turto fondo
reorganizavimo sąlygos, pagal kurias:

1. Reorganizavime dalyvaujanti ir reorganizuojama įmonė:

1.1. Valstybės įmonė Turto bankas – reorganizavime dalyvaujanti įmonė (pavadinimas – VĮ

Turto bankas; teisinė forma – valstybės įmonė; buveinė – Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius; juridinio

asmens kodas – 112021042; pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT120210411;

įregistravimo data – 1996 m. lapkričio 25 d.; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale;

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Lietuvos Respublikos finansų ministerija).

1.2. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas – reorganizuojama įmonė (pavadinimas – VĮ

Valstybės turto fondas; teisinė forma – valstybės įmonė; buveinė – Vilniaus g. 16, LT-01402 Vilnius;

juridinio asmens kodas – 110073154; pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100731515;

įregistravimo data – 1998 m. balandžio 1 d.; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale; savininko teises ir pareigas

įgyvendinanti institucija: Lietuvos Respublikos Vyriausybė).

2. Reorganizavimo tikslas – įdiegti valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo principus,

sudarančius sąlygas mažinti šio turto išlaikymo sąnaudas, ir įdiegti valstybės nekilnojamojo

turto valdymo kontrolės sistemą, leidžiančių efektyviau valdyti įmonių finansinius, personalo ir

kitus Įmonių turimus išteklius bei Juridinių asmenų registre įregistruoti įmonę, įgyvendinančią

centralizuotą nekilnojamojo turto valdymą.

3. Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojama valstybės įmonė Valstybės

turto fondas prijungiama prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Turto banko. Po

reorganizavimo valstybės įmonė Valstybės turto fondas baigs veiklą. VĮ Turto bankas po reorganizavimo

tęsia veiklą, perimdamas visą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir VĮ Valstybės turto

fondo 2014 m. rugsėjo 30 d. patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas, vadovaudamasis

Lietuvos

Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Valstybės

turto fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Turto banko įstatymu, Lietuvos Respublikos

centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu.

4. Reorganizavimas bus užbaigtas įregistravus naujus valstybės įmonės Turto banko įstatus Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registre pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą

tvarką 2014 m. rugsėjo 30 dieną. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo teisės ir pareigos pereina

valstybės įmonei Turto bankui įmonės pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių

asmenų registre dieną – 2014 m. rugsėjo 30 dieną.

5. Po reorganizavimo VĮ Turto banko savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

6. Su reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti: VĮ Turto banke, Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilniuje,

kontaktiniai tel.: (8 5) 278 0909, (8 5) 278 0912, arba įmonės interneto svetainėje www.turtas.lt ir VĮ

Valstybės turto fonde, Vilniaus g. 16, LT-01402 Vilniuje, kontaktiniai tel.: (8 5) 268 4902, (8 5) 268 4999,

arba įmonės interneto svetainėje www.vtf.lt , nuo šio skelbimo paskelbimo dienos.

VĮ Valstybės turto fondo generalinė direktorė Aurelija Jakaitienė

Laikinai atliekantis VĮ Turto banko generalinio direktoriaus funkcijas Romualdas Žemaitaitis

VĮ Turto banko svetainė
Reorganizuotos VĮ Valstybės turto fondo buvusi svetainė